Hvit m i mitt sør-aurdal

Landbruk i Sør-Aurdal

Landbruk er fellesbetegnelsen for jordbruk og skogbruk.

I Sør-Aurdal er det mange aktive næringsdrivende i begge kategorier.


Foto: Målfrid Joplassen Huseby
Næringsliv
Landbruk

Jordbruk

Jordbruk er i Sør-Aurdal mest basert på dyrehold. De vanligste dyrene er høns, storfe, bier og sau, men det finnes også hjort, lama, geit, gris og andre dyr.
S-A har mange små bruksenheter og det er fokus på god utnyttelse av de arealene man har til rådighet. Jordbruksområdene ligger fra ca 200 til 600 meter over havet slik at mulighetene for hva som kan dyrkes varierer stort. I områdene høyere enn dette har det ofte vært seterdrift, men det er nå færre bruk enn før som benytter seg av dette. Noen har gått sammen om felles seterdrift. Det er mange dyr som går på utmarksbeite og dyrevelferden er meget god.
Sør-Aurdal kommune arbeider med å utvikle næringen for bedre utnyttelse av jorda og arbeider spesielt med å få i gang småskalaproduksjoner på bruk som ikke har vært i drift over en tid. Matvarer som kan supplere den eksisterende produksjonen for en komplett levering av produkter fra Sør-Aurdal er et felles mål.
Produksjon av produkter fra frukt og bær er lite utbredt og kan være et satsningsområde for nye aktører i kommunen.
Det foregår noe videreforedling av jordbruksprodukter innen Sør-Aurdal kommune i dag. Ull, melk, kjøtt og egg går stort sett uforedlet ut av kommunen, men vi har bedrifter som produserer eksempelvis pølser og honning av svært høy kvalitet.
Næringsdrivende har nå gått sammen om å selge ferdige matvarer av forskjellig slag. Det selges honning, kjøttvarer, meieriprodukter og egg. Mye av dette er organisert gjennom Matbygda Bagn. Det er flere utsalgssteder og utleveringssteder i kommunen. Det arrangeres markeder, fagsamlinger og kurs. De finner du på Facebook. Det finnes også en nettbutikk med mye lokal mat fra Sør-Aurdal.
Dagligvareforretningene i Sør-Aurdal har mye lokalprodusert mat. Spør betjeningen.
Sør-Aurdal kommune har flinke medarbeidere innen jordbruk og blant annet kan du lese om landbruksplanen på kommunens nettider.
Jordbrukssjef,
Gunhild Bergene
Norges Bondelag,
Arne Evjen Fønhus
arne@fonhus.net,
Tlf. 984 35 928
Bonde og småbrukarlaget,
Torunn Hagen Bolstad
torunnhb@hotmail.com,
Tlf. 911 95 440

Skogbruk

Skogbruk er kanskje kommunens viktigste næring. Den sysselsetter mange i skogen, samt at næringen gir råvarer til sagbruk og treindustrien med alt fra møbelproduksjon til bygging av hytter og hus.
Skogsdrift er stort sett basert på større arealer, og noen av skogeiendommene er av en slik størrelse at de alene gir et levebrød for skogeieren. Mange har skogsdrift som tilleggsnæring eller driver det sammen med jordbruk. Noen har sett på en bedre utnyttelse av skogen og sorterer for eksempel saktevoksende gran til spesiell ubehandlet utvendig panel på bygg.
Sagbruksnæringen er stor i Sør-Aurdal. I tillegg til Begna Bruk as (som dere kan lese om her(lenkeknapp)) finnes det noen mindre sagbruk som har sine spesialiteter. De bruker gjerne andre treslag og kan produsere spesialstørrelser i mindre skala.
Mange skogeiere og andre interesserte produserer ved for salg, noe som selges både i og utenfor kommunen.
Skogbruket organiseres gjennom skogeierforeningen og kommunens skogbrukssjef.
Skogbrukssjef, Espen Nerødegård
Skogbruksleder Sør- og Nord-Aurdal, Kai R. Dølven
krd@viken.skog.no, Tlf. 951 66 479
Skogeierforeningen, Leder Lars Elsrud
Tlf. 400 38 386
Foto: Valdres Skog
linkcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram